Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego www.rauv.pl


1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Mariusz Kubiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M-MARKET DECORATION SP. Z O.O, o stałym miejscu wykonywania działalności gospodarczej ujawnionym w KRS 0001012602: ul. Bolesława Limanowskiego 129/133, Łódź 91-340, NIP: 726 269 60 29 („Administrator”).

Kontakt z Administratorem:

 • listownie na adres wskazany powyżej,
 • na adres poczty elektronicznej: zamowienia@rauv.pl
 • telefoniczny: +48 512 238 166

Dane osobowe Klienta przetwarzane są  w stałym miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (dalej jako RODO), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).


2. Cele przetwarzania danych osobowych Klienta oraz podstawa prawna przetwarzania 

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane odpowiednio w celu: 

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym również dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych dotyczących prawidłowego wykonania zawartej umowy, 
 • wykonywania czynności marketingowych w zakresie oferowania usług Administratora, w tym obejmujących określenia preferencji i potrzeb Klienta jak również w celu umożliwienia przedstawienia stosownej oferty w oparciu o tak określone preferencje i potrzeby Klienta, 
 • rozpatrywania ewentualnych reklamacji lub roszczeń,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń jak również podejmowanie obrony w przypadku zgłoszenia ewentualnych roszczeń w stosunku do Administratora,
 • analizy aktywności Klientów oraz jej dokumentacji w celach statystycznych i archiwalnych,
 • realizacji praw Administratora wynikających z przetwarzania danych osobowych Klienta.  

Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych Klienta Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz f RODO, zgodnie z którym dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Ponadto Administrator - o ile okaże się to konieczne do świadczenia usług Administratora– przetwarza dane osobowe gromadzone z publicznie dostępnych źródeł (np. giełdy wierzytelności, wywiadownie gospodarcze, księgi wieczyste, Rejestr Przedsiębiorców KRS, CEiDG, prasa, Internet). Administrator może również przetwarzać dane osobowe pozyskane od partnerów dystrybucyjnych lub podmiotów zewnętrznych Administratora, jeśli klient dowiedział się o produktach i usługach Administratora od pośrednika i wyraził mu zgodę na udostepnienie danych kontaktowych Administratorowi w celu zapoznania się z ofertą Administratora lub w celu zawarcia umowy.


3. Kategorie przetwarzanych danych 

W celach wskazanych w pkt 2 powyżej, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres e-mail, numery telefonów, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), numer kart kredytowej bądź debetowej oraz inne dane osobowe, które są lub okażą się niezbędne do prawidłowego wykonania przez Administratora obowiązków ustawowych lub umownych.

Zgodnie art. 9 ust. 1 RODO, zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. Jednakże zakaz ten nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1; 
 • przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą; 
 • przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą; 
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3; 
 • przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową; 
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą

- zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a, e, g-j RODO. 


4. Okres przechowywania danych osobowych uczestnika

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie wykonywania umowy zawartej z Administratorem, a także w celach archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń z tej umowy. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, zawierający umowę ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zależnie od tego, która z powyższych okoliczności wystąpi wcześniej – chyba, że zachodzą przypadki, o których mowa w pkt 6 niniejszego dokumentu.


5. Odbiorcy danych osobowych Klienta 

W ramach realizacji celu przetwarzania danych osobowych sprecyzowanego w niniejszym dokumencie, dane osobowe Klienta mogą być przekazywane:

 • podmiotom współpracującym przy realizacji celu przetwarzania, w tym w szczególności podmiotom obsługującym dokonywanie płatności za świadczone przez Administratora usługi, 
 • podmiotom osobowo bądź kapitałowo powiązanym z Administratorem, 
 • dostawcom Administratora, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. 
 • innym przedsiębiorcom korzystającym z usług Administratora i zainteresowanym podjęciem z uczestnikiem współpracy gospodarczej,
 • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również tym podmiotom w przypadku podejmowania czynności zmierzających do obrony Administratora przed roszczeniami kierowanymi w stosunku do tego podmiotu przez podmioty trzecie w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, 


6. Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Klient posiada następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, 
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Klient ma prawo przesłania swoich danych innemu administratorowi danych lub żądania przesłania swoich danych do innego administratora – chyba, że takie przekazanie danych nie jest możliwe z przyczyn technicznych,  
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzania danych uczestnika jest niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony ważny interes Administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingu bezpośredniego; 

W celu skorzystania ze swoich praw niezbędne jest skontaktowanie się z Administratorem w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.  

Prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO nie może być realizowane w zakresie, w jakim przetwarzane dane będą niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; 
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo żądania usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; 
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 


7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


8. Profilowanie

Dane osobowe Klienta nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w konsekwencji czego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania, które może wywołać wobec Klienta skutki prawne lub w inny istotny sposób wpłynąć na sytuację Klienta – za wyjątkiem dokonywania płatności za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, i tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego dokonania zapłaty za świadczone usługi, oraz Plików Cookies, opisanych poniżej w pkt 10. 


9. Obowiązek podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy lub świadczenia usług przez Administratora. Bez podania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy i podjęcie współpracy z Administratorem. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne.


10. Pliki Cookies 

Cookie, to mały plik tekstowy, zapisywany przez stronę̨ internetową na komputerze, telefonie lub jakimkolwiek innym urządzeniu użytkownika, zawierający dane na temat korzystania przez użytkownika ze tej strony. Pliki Cookies są potrzebne, w celu ułatwienia korzystania ze strony i sprawienia, by stała się̨ bardziej przyjazna użytkownikowi. Pliki Cookie są nieszkodliwe dla komputera.

Pliki Cookies, to istotny element działania naszej strony internetowej. Głównym celem Plików Cookies jest ulepszanie doświadczenia użytkowania przy korzystaniu ze strony internetowej poprzez dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika. Pliki Cookies pomagają̨ nam, na przykład, w identyfikacji Klienta, w zapamiętaniu jego preferencji w czasie korzystania ze strony oraz podczas jego przyszłych wizyt, w realizacji wykupu subskrypcji, Informacja zebrana przez Cookies pozwala nam ponadto ulepszać́ stronę̨ internetową za pomocą̨ szacowanych danych, dotyczących statystyk i analiz użytkowania, które pozwalają zrozumieć w jaki sposób użytkownik serwisu korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury oraz zawartości, dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników czy przyśpieszenia wyszukiwania.

W stosowanych przez nas Plikach Cookies nie przechowujemy informacji, które mogłyby nam pomóc w identyfikacji Klienta, czyli adresu, hasła, danych karty płatniczej. Nie używamy również Plików Cookies, aby kierować́ do naszych Klientów, ogłoszeń reklamowych uzależnionych od sposobu korzystania ze strony internetowej ani w żadnych innych celach reklamowych, które działałyby na naszą korzyść́ lub na korzyść́ osób trzecich. 

Użytkownik może w każdej chwili skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, aby wyłączyć zapisywanie plików c-Cookies i usunąć pliki Cookies zapisane na jego urządzeniu. Jednak po zastosowaniu takich ustawień, możliwe, że użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści naszej strony internetowej, korzystanie z niej może być mniej wydajne lub też użytkownik nie będzie mógł skorzystać z któreś z naszych usług. 

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki prywatności.